Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwia komornikom prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym.

Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia, po stwierdzeniu zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym, komornik odnotowuje w systemie teleinformatycznym fakt prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego. Natomiast po ukończeniu postępowania egzekucyjnego, komornik zapisuje datę jego ukończenia oraz wynik egzekucji.

W systemie teleinformatycznym www.e-sad.gov.pl została wprowadzona przez twórców tej platformy pozycja „Adnotacja o kosztach poniesionych przez wierzyciela”, której odnotowywanie nie jest normowane przez przepisy prawa. W środowisku komorniczym przyjęły się dwa odmienne stanowiska dotyczące składania tej adnotacji. Wydaje się, że dominujące jest stanowisko według, którego należy składać adnotację o kosztach poniesionych przez wierzyciela. Złożenie adnotacji, która byłaby wolna od błędów jest jednak bardzo czasochłonne. Samo dokonywanie adnotacji jest bardzo pracochłonne w związku z częstymi problemami technicznymi samego systemu, choć na rynku istnieje już kilka rozwiązań, które z założenia mają automatyzować ten proces.

Najczęstszym błędem w adnotacjach o kosztach poniesionych przez wierzyciela jest błędne wskazanie kosztów korespondencji w programie Komornik-SQL lub Kancelaria Komornika z kosztami korespondencji widniejących na postanowieniu kończącym postępowanie w sprawie lub postanowieniu o uznaniu się za niewłaściwego do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Koszty postępowania egzekucyjnego, zgodnie z artykułem 770 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. KPC, komornik ustala postanowieniem wraz z ukończeniem postępowania egzekucyjnego.  

Z powołanego przepisu nie wynika obowiązek komornika do odnotowania kosztów poniesionych przez wierzyciela w systemie teleinformatycznym.

Adnotacja o kosztach poniesionych przez wierzyciela nie jest podstawą prowadzenia egzekucji. Zgodnie z artykułem 776 KPC, jest nią tytuł wykonawczy, który jest tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. W tym przypadku ma tu zastosowanie art. 7701 KPC, który jest przepisem szczególnym uprawniającym do wszczęcia egzekucji na podstawie tytułu, który stanowi prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego. Postanowienie to podlega wykonaniu bez nadawania mu klauzuli wykonalności.  

W związku z powyższym, jeśli komornik chce składać adnotację o kosztach poniesionych przez wierzyciela, może to robić wyłącznie na podstawie własnej decyzji, ponieważ nie jest to obowiązek wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

 

Nasz program do adnotacji – EPU Adnotacje jest dostosowany do obu interpretacji, dlatego podczas szkolenia możesz ustawić wersje pod swój model działania.

 

Zostaw komentarz