Pierwsze czynności egzekucyjne

Według doktryny za pierwszą czynność egzekucyjną uznaje się nie pierwszą, która nastąpił w sprawie jak np. wezwanie wierzyciela o uzupełnienie braków formalnych wniosku o wszczęcie egzekucji, a pierwszą czynność podjętą wobec dłużnika. Zazwyczaj więc taką czynnością jest zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku we właściwym Urzędzie Skarbowym, wraz z którym obowiązkowo informujemy dłużnika o wszczęciu przeciwko niemu egzekucji.  
 
Do zawiadomienia dłużnika o wszczęciu egzekucji zawierającego wszystkie, określone w art. 805 § 1 KPC, pouczenia dołączamy odpis tytułu wykonawczego lub wydruku nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym zaopatrzonego w klauzule wykonalności, na podstawie którego egzekucja została wszczęta. Zgodnie z art. 767 §32 KPC komornik ma obowiązek dołączyć równie urzędowy formularz skargi na czynność komornika.  

Jeżeli wierzyciel na wniosku egzekucyjnym nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia komornik na podstawie art. 801 §1 KPC, wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku oraz ustala majątek dłużnika. 

Ustalenie majątku dłużnika

Według art. 801 § 1 pkt 1 KPC komornik z urzędu ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną.

Warto już na etapie dokonywania pierwszych czynności, wraz z zawiadomieniem dłużnika o wszczęciu i odpowiednimi zajęciami, złożyć zapytania do dostępnych źródeł i rejestrów, które  są bezpłatne lub opłacane na zasadzie abonamentu. Zazwyczaj jest to zapytanie o rachunki bankowe dłużnika w systemie elektronicznym OGNIVO, wniosek o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów czy udostępniony z początkiem tego roku bezpłatny formularz do Urzędu Skarbowego.  

Również przy pierwszych czynnościach wzywamy wierzyciela, zgodnie z art. 7 pkt 1 UoKK,  o uiszczenie zaliczki na wydatki i dopiero po jego wpłacie zazwyczaj przystępuje się do składania płatnych zapytań. Najczęściej jest to wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w przypadku osoby prawnej płatny wniosek do Urzędu Skarbowego. 

Poszukiwanie majątku dłużnika

Ponadto wierzyciel może zlecić poszukiwanie majątku dłużnika określone w art. 8012 KPC tylko w przypadku, jeśli zostaną spełnione następujące przesłanki:  

-wierzyciel nie wykazał majątku pozwalającego na spełnienie świadczenia i

-komornik w drodze czynności przewidzianych w art. 801 §1 pkt 1 nie zdołał ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia.

Wierzyciel winien w takiej sytuacji uiścić opłatę stałą za ową czynność w wysokości 100 zł (art. 44 UoKK), a dopiero później komornik może przystąpić do poszukiwania majątku.  

Czym więc jest poszukiwanie majątku dłużnik

W przepisach tego nie określono, natomiast wiadome jest, że poszukiwaniem majątku dłużnika nie jest żądanie przez komornika informacji od podmiotów wskazanych w art. 761 §11 pkt 1-6 KPC. Z uwagi na to, iż art. 761 KPC jest jedynym przepisem, który normalizuje, od których podmiotów można żądać udzielenia informacji, zakłada się, że poszukiwaniem majątku dłużnika jest żądanie udzielenia informacji od wszystkich pozostałym organów określonych w art. 761 §11 pkt 7-13 KPC.  

Jak w najbardziej efektywny sposób korzystać z programu SIESTA przy wszczęciu?

Zawsze polecamy, aby zaznaczyć więcej czynności, niż faktycznie chcemy w danej sprawie zrobić. Dlaczego? Ponieważ z założenia używamy programu dla więcej niż jednej sprawy jednocześnie. Zaznaczając wszystkie zajęcia, program zrobi pismo tylko w tych sprawach, w których w majątku znajduje się odpowiedni dochód, rachunek bankowy lub wierzytelność. Ponadto program sprawdzi, czy wiek dłużnika stanowi przesłanki do przypuszczenia, że może on pobierać emeryturę i zrobi zajęcie świadczenia emerytalno-rentowego do odpowiedniego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wygląd programu SIESTA z zaznaczonymi czynnościami.

Stworzenie takiego zestawu czynności przez program trwa około 5 minut bez zastanawiania się, jakie zajęcie czy pismo zrobić w konkretnej sprawie. 

Wypróbuj program SIESTA przez 2 tygodnie bez limitu postanowień.

Zostaw komentarz